Nota legal

Especificacions legals que afecten el lloc web i els usuaris que hi naveguen.

Aquest lloc web ha estat creat per la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i els museus que hi participen, amb caràcter gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat dels Museus participants, d'algun organisme vinculat a aquestos, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Xarxa.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l'usuari i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i els museus que hi participen, només es fan responsables de la informació continguda en aquest web, i no assumeixen cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no gestionades directament per la Xarxa, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin de la Xarxa.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital del qual és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i els museus que hi participen, no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

No hi ha contingut per mostrar.
No hi ha contingut per mostrar.