La xarxa


En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya està duent a terme una reorganització dels museus i altres equipaments patrimonials per tal d’articular-los en xarxes temàtiques. Amb aquesta fórmula es pretén configurar un veritable teixit museístic que s'estengui per tot el territori, tot generant serveis de qualitat que reverteixin en el conjunt de la societat.

Amb aquest mateix propòsit treballa la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya (xMHCat), que ha nascut amb la finalitat de reforçar i consolidar la memòria col·lectiva del poble català tot potenciant i dinamitzant aquells museus i monuments que ajudin a entendre l'evolució històrica del nostre país, en reafirmin la nostra identitat i la projectin cap al futur.

La coordinació de polítiques de conservació, difusió i dinamització cultural han de permetre una major visibilitat d’aquells espais que no han disposat de les eines necessàries per aconseguir-ho.

Finalment, l'articulació territorial propiciarà no només una descentralització sinó també una major rendibilització dels recursos existents. En definitiva, la xMHCat ha d’esdevenir una plataforma d’innovació i cooperació que permeti compartir experiències i coneixements per a la consecució d’un objectiu comú que és la història i el patrimoni històric de Catalunya.

No hi ha contingut per mostrar.